INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13

NAŘÍZENÍ

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

2016/679

ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679.

 

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.

 

V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, v místě svého obvyklého bydliště, v místě výkonu zaměstnání nebo místě, kde došlo k údajnému porušení.

 

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

 

 

 

 

Ceník služeb hrazených pacientkou:

 

Sepsání žádosti o přerušení těhotenství 1000 Kč
Nehormonální nitroděložní tělísko 1500 Kč
Hormonální nitroděložní tělísko Miréna 5500 Kč
Hormonální nitroděložní tělísko Jaydess 5000 Kč
Depotní injekční antikoncepce 450 Kč
UZ snímek na vyžádání pacientky 50 Kč
Jednorázová vyšetřovací zrcadla 50 Kč
Vyšetření a léky k oddálení menses 100 Kč
Vyšetření nepojištěné pac. vč. UZ 1000 Kč
Aplikace inj. AGOLUTIN (1 amp.) 20 Kč
Administrativní výkon 100 Kč

 

Práva pacientů

Žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení kopie

 

Ceník pro pořízení kopií zdravotnické dokumentace

 

Činnost Cena s DPH
Nahlížení do ZD
první hodina pověřeného zdrav. pracovníka 240 Kč
každých dalších započatých 30 minut 120 Kč
Zhotovení kopie
A4 jednostranná kopie černobílá 2 Kč/ks
A4 oboustranná kopie černobílá 4 Kč/ks
Odeslání kopie ZD poštou Dle platného sazebníku České pošty, s.p.

 

Zdravotnické zařízení kontinuálně vyhodnocuje spokojenost svých pacientů. Za tímto účelem jsou v čekárně dostupné dotazníky spokojenosti, prostřednictvím nichž můžete poskytnuté služby hodnotit, popř. nám sdělit své připomínky. Své případné podněty můžete také kdykoliv sdělit personálu ambulance telefonicky, osobně nebo emailem. Za Vaší zpětnou vazbu předem děkujeme.